ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2561   ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา ดังนี้
1. การแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.
2. การพิจารณาให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561
3. การจัดสร้างวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฎฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ (พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ)2