ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 : ภาคบ่าย นายวันชัย พงษา ผุ้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563
ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
มีระเบียบวาระ​การประชุม​สำคัญๆ ดังนี้
1.รายงารผลการบริหารจัดการประจำปี 2552 ของ สำนักงานคณะกรรมการสกสค.(2562 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง)
2.ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
3.การสมัครสมาขิก ช.พ.ค. -​ ช.พ.ส.กรณีปกติ และกรณีพิเศษ
4.การบริหารจัดการกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2563
5.การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล​พระพฤหัสบดี ประจำปี 2563
6.การประชุมสัมมนาของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตระหว่าง เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
237911

237916

674058

674059