ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต (ชุดใหม่)

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการ
สกสค.จังหวัดภูเก็ต(ชุดใหม่) นัดแรก ที่ห้องประชุมเล็กสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ.2561 จะมีคณะกรรมการฯ รวม 8 คน ดังนี้
1.ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกรรมการ
2.ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการ
3.ประธานกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการ
4.ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการ
5.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นกรรมการ
6.นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต) เป็นกรรมการ
7.นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด อปท.ในจังหวัดภูเก็ต)เป็นกรรมการ
8.นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยมี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดภูเก็ต 2 ท่าน ดังนี้
1.ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
2.นายพิเชฐ ตันสกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย)

บุคคลที่มีตำแหน่งและรายนามข้างต้น จะเป็นองค์คณะบุคคลทางการบริหารจัดการที่จะช่วยดูแลสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ส่งเสริมความมั่นคงและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
เพื่อการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต่อไป.
กรรมการ2