ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาดังนี้
1. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
2. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการครูช่วยครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. การติดตามการเตรียมแนวทางรับสมัครสมาชิกสมทบและบุคลากรทางการศึกษา
4. การพิจารณาแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
5. รายงานสรุปข้อมูลจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินกองทุนฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างดียิ่ง
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๓๐_0

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๓๐_1

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๓๐_2

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๓๐_3

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๓๐_4

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๓๐_5

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๓๐_6

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๓๐_7

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๓๐_8

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๓๐_9

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๓๐_10

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๓๐_11

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 82564_๒๑๐๘๓๐_12