ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (ภาคบ่าย) นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
ในวันนี้ ได้มีการนำเสนอโครงการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 3 โครงการ คือ
1.โครงการพัฒนาการบริการ “บริการเหนือความคาดเหมาย” สู่การสร้างค่านิยมใหม่ในการปฏิบัติงาน I AM READY ตามแนวคิด ก.พ.ร.
2.โครงการเพ่ิมพูนความรู้ เจตคติและทักษะในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน
3.โครงการเกียติยศครูสร้างได้ ครั้งที่ 1 ปี 2562 (การยกย่องเชิดชูเกียรติครูอาวุโสผู้มีจิตอาสา-จิตสาธารณะและกิจกรรมการรดน้ำดำหัวครูผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ปี 2562ประชุม1

ประชุม2