ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 01/2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต โดยในวันนี้ สำนักงานได้นำเสนอความก้าวหน้าในเรื่องการจัดกิจกรรม “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1” ให้ที่ประชุมทราบ120042

120044

120045

120046

120051

120052

120054