ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
การประชุมวันนี้ มีเรื่องสำคัญ ๆ ที่คณะกรรมการร่วมพิจารณา ดังนี้
1. รายงานการเข้าร่วมโครงการงาน “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่ 1”
2. ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2562
3. การระงับโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
5. รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 และขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
6. โครงการเกียรติยศครูสร้างได้ ครั้งที่ 1 ปี 2562 (การยกย่องเชิดชูเกียรติครูอาวุโสผู้มีจิตอาสา-จิตสาธารณะและกิจกรรมรดน้ำดำหัวครูผู้สูงอายุวันสงกรานต์ ปี 2562)
7. การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
8. การแก้ปัญหาที่สืบเนื่องจากการจัดโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ในการประชุมวันนี้ ประธานฯ ได้มอบเข็มพระพฤหัสบดียกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 2 ท่าน ได้แก่
1. นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา
2. นายปราโมทย์ รัตนมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
167658S__28852278
S__28852276