ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 03/2562 ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในวันนี้มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1) โครงการเกียรติยศครูสร้างได้ ครั้งที่ 1 ปี 2562 (การยกย่องเชิดชูเกียรติครูสาวุโสผู้มีจิตอาสา-จิตสาธารณะ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวครูผู้สูงอายุวันสงกรานต์ ปี 2562)
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
3) การแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบคัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
4) ปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
S__29253634

S__29253637

S__29253639