ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 28 มิถุุนายน 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในวันนี้ มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้
1. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ระดับประเทศ/จังหวัด การจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
2. ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี ทรัยพ์สินและการงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการฌาปกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561
และมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. การแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
2. ปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
3. การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
4. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อขอรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562
65316032_1330879957059533_7889870449058775040_n

65466478_2812202335519015_6679996222113054720_n