ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครัังที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต การประชุมในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ คือ (1) การซักซ้อมความเข้าใจการแสดงเจตนาระบผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (2) การจัดกิจกรรมครูชวนวิ่ง 2019 และมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส และปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
ประชุม 28 สค 62