ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2563-2566)

วันที่ 9 -​ 10 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ สนง.คณะกรรมการสกสค.ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2563 -​2566) เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ฯดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ฉบับที่2)​พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้ส่วนราชการ -​ หน่วยงาน จัดทำ”แผนปฏิบัติราชการ”ของส่วนราชการ-หน่วยงานในวาระเริ่มแรก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนระยะ 3 ปี(พ.ศ.2563 -​ 2565) หลังจากนี้ให้ดำเนินการจัดทำแผนระยะ 5 ปี ต่อไป

การประชุมอนุกรรมการ ฯ ทบทวนปรับแผนฯเป็นแผนฯระยะ 3 ปี ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สนง.คณะกรรมการ สกสค.
จะได้นำเสนอ เลขาธิการคณะกรรมการสกสค.พิจารณาต่อไป.
419382

419383

419384

419385

419386