ประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ภาคเช้า นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (ระบบGoogle HangoutsMeet)​ณ ที่ตั้งสำนักงานโดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม
มีระเบียบวาระการประชุมสำคัญ ๆ ดังนี้
1 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 (วันที่ 28 กรกฎาคม 2563)
2.สถานการณ์โรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
3.แผนการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในการเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
4.โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ​และสังคมของประเทศ
5.รายงานสถานการณ์​น้ำบริโภค อุปโภคและการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดภูเก็ต
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
4988413674048674051674049674050