ประชุมรับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาจากนายณัฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ภูเก็ต และนายพิเชฐ ตันสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษาฯร่วมให้การต้อนรับนายณัณฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมประชุมรับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาเนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตาม
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลสวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบายและแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ที่ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน(ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และ ระนอง)​และผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตมีสาระสำคัญ โดยสรุปดังนี้
1.ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพราะจะเป็นการช่วยยกระดับรายได้ของคนในจังหวัดในอนาคต
2.สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้มีความสามารถมีทักษะด้านอาชีพ ที่สามารถต่อสู้และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
3.ขอให้ช่วยกันดูแลเด็กด้อยโอกาสในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนขนาดเล็กให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาที่ใกล้เคียงกับนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ หากสามารถยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กได้ ก็ขอให้ดำเนินการทั้งพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
4.ในระดับอาชีวศึกษา ให้เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการมีอาชีพรายได้ของนักศึกษาในอนาคต
5.จังหวัดภูเก็ต ต้องเร่งรัดพัฒนาการศึกษาทุกระดับ และในระดับอาชีวศึกษาต้องดำเนินการให้โดดเด่น สามารถเป็นตัวอย่าง(Model)​ในบางสาขาวิชาชีพแก่จังหวัดอื่นๆได้
ในการนี้ จะได้นำ ข้อคิด – นโยบาย ดังกล่าวไปปรึกษาหารือกับ กศจ.และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
826825

826826

826827

826828

826829

826830

826831

826832

826833

826834