ประชุมสัมมนาที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสัมมนา ที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต และ
สัมมนา1

สัมมนา2

สัมมนา3พนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ที่ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
เป็นกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่ง ที่กำหนดไว้ใน โครงการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง ประสานการดำเนินการจัดกิจกรรม สวัสดิการ สวัสดิภาพ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่รับผิดชอบ
มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้น 13 คน ดังนี้
1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สกสค.จ.ภูเก็ต
2. คณะกรรมการ สกสค.จ.ภูเก็ต
3.พนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จ.ภูเก็ต
การประชุมสัมมนาฯเป็นไปตามตารางกิจกรรมที่กำหนด ได้ข้อมูลสารสนเทศสำคัญจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของที่ประชุม หลายประเด็นสำคัญที่สามารถนำไปพัฒนาการบริหารจัดการงานสวัสดิการ สวัสดิภาพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตต่อไป
ท้ายรายการ นายวันชัย พงษา ผู้อำนวนการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้มอบเกียรติคุณบัตรและของที่ระลึก แก่คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ได้ร่วมบริหารและจัดการเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ครบ 4 ปีเต็มตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ที่ 22/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557