ประชุมสัมมนา “การบริหารบุคคลของข้ราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด(กศจ.)ภาคใต้”

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต(ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต) เข้าร่วมประชุมสัมมนา”การบริหารบุคคลของข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด(กศจ.)ภาคใต้” ณ โรงแรมสยามโอเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ มีเนื้อสาระสำคัญของการประชุมสัมมนา ดังนี้
1. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเปลี่ยนตำแหน่ง
2.กฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.วิทยะฐานะ พัฒนา ค่าตอบแทน และแนวทางการกำกับ ติดตาม การบริหารงานบุคคล
4.ข้อซักถาม และประเด็นปัญหาการบริหารงานบุคคล
5.สรุปผลการประชุมสัมมนา
2 กศจ