ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร” ในการนี้ นางศรัญญา ฤทธิรงค์และนางสาวจรรยาพร จันทร์ทิพย์ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมสัมมนาด้วย ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมการเงินการบัญช_๑๙๐๒๒๒_0002

ประชุมการเงินการบัญช_๑๙๐๒๒๒_0007