ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและยกร่างเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผุ้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต (ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ภูเก็ต) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและยกร่างเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน ตาม”โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรม ไอดี เรสซิเดนส์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตามโครงการ “TFE(Teams For Education”)ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายสันติภัทร โคจีจุล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแก้ปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นผู้มีองค์ความรู้
ตามศักยภาพ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป.
72447

72451

72450

72448