ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ(OTEP-KRS system)

krs 2

krs 3

krs 4วันที่ 16 กันยายน 2561 วันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ นางสุดารัตน์ ทองหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ(OTEP-KRS system) ณ ห้องประชุมโรงแรมสาธิต ID Resident วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้(เอสแบค) ร่วมกับ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ รวมผู้เข้าประชุม 42 คน
โดยมีนายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานในพิธีเปิด และในการนี้ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล ได้บรรยาย
พิเศษเรื่อง “การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ(Aging Society)” แก่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดและวิทยากรท่านอื่นๆได้ให้การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องต่างๆดังนี้
1.แนวทางการพัฒนาระบบบริหารพัฒนาองค์กร/บุคคล แบบก้าวกระโดด
2.คู่มือการใช้งาน OTEP-KRS ปีงบประมาณ 2561
3.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัด
4.E – Office

การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก.