ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

วันที่ 9 มีนาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้รับเชิญจากนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด (ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต) ร่วมประชุมในฐานะเครือข่ายความร่วมมือในการจัดสวัสดิภารแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ณ พระพิทักษ์แกรนด์บอลลูม โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. การติดตามหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
2. การตรวจคัดครอบโรคตาต้อกระจก ตามโครงการ “โลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก”
3. การตรวจสุขภาพประจำปี 2562
4. ถาม – ตอบ ปัญหาทั่วไป
สมาชิกฯ ที่มาประชุมในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และเป็นสมาชิกของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ทำให้การพบปะพูดคุยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก
34207

34208

34210

34212

34223

34230

34231