ประชุม รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 : ภาคเช้า นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายชาญ ตันติธรรมถาวร) งวดที่ 1/2561 ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ใน กศจ.ภูเก็ต ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และทีมงานบริหารของหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 4 นโยบายสำคัญ ดังนี้
นโยบาย 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
นโยบาย 6 การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
นโยบาย 8 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
นโยบาย12การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากรเพื่อการศึกษา12425 12426 12430

ประสานงานจัดการประชุมฯในครั้งนี้โดยนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

การประชุมฯเป็นไปด้วยดี หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานที่เข้าประชุมฯสามารถนำเสนอข้อมูลความสำเร็จในการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เห็นถึงความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างดี
โดยเฉพาะในส่วนของ สพป.ภูเก็ต ภายใต้การนำของ นายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ตที่แก้ปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในหลายรูปแบบ และการจัดการอาชีวศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมบริหารจัดการ นำโดยนายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผอ.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต(ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต) มีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้
1.การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
จำนวนผู้จบการศึกษา ม.3 จำนวน 4,647 คน
แผนการรับฯ ปีการศึกษา2561
-อาชีวศึกษา จ.ภูเก็ต 2,490 คน(53.58%)
-สพฐ. 1,880 คน(40.46%)
2.การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
-สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ โดยเปิดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยจัดทำหลักสูตรใหม่ระดับ ปวช., ปวส.เพิ่มเติม ดังนี้
(1) ช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช
(2) ช่างเชื่อมอลูมิเนี่ยม
(3) ช่างอาคารขนาดใหญ่
(4) อาหารเพื่อการท่องเที่ยว
(5) การบริการบนเรือสำราญ