ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธาน นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช นายกิตติ รัตนพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นกรรมการ และนายปิยพฤทธิ์ เมืองแก้ว นิติกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
คณะกรรมการประเมินได้มีการตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์และสังเกต เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ประเมิน สนง_๑๙๐๓๒๕_0003

ประเมิน สนง_๑๙๐๓๒๕_0005

ประเมิน สนง_๑๙๐๓๒๕_0006

ประเมิน สนง_๑๙๐๓๒๕_0007

ประเมิน สนง_๑๙๐๓๒๕_0011

ประเมิน สนง_๑๙๐๓๒๕_0018