ผอ.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

นายวันชัย  พงษา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2559  ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ภาพเลขา