ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

18985521_1458791337512665_1811440272_n

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจิตลดา ชั้น 2 โรงแรม เอส. ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 09.00น.- 16.30 น. ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานในการประชุม เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(ผอ.สกสค.จังหวัด)เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการ การจัดสวัสดิการ – สวัสดิภาพ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลายโครงการต่างๆ ดังนี้ 1.โครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา(กลุ่มมีหนี้วิกฤต) ที่จะดำเนินการร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ ในวงเงินให้ครูที่มีหนี้วิกฤต รีไฟแนนซ์หนี้มาไว้ที่ สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยต่ำ 3.5% โดยมีเงินจากกองทุนสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่งคงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ให้การสนับสนุนในรอบแรก(นำร่อง-กลุ่มหนี้วิกฤต) 1,000 ล้าน โดยคาดว่า หากได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหลายฝ่าย ทั้งผู้ที่มีหนี้วิกฤต,ครอบครัวผู้มีหนี้วิกฤต,เจ้าหนี้(ทั้งในระบบและนอกระบ)ผู้บังคับบัญชา,หน่วยงานต้นสังกัดฯ,สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และคณะกรรมการสวัสดิการ สนง.สกสค.จังหวัด ในเดือน มิถุนายน 2560 น่าจะสามารถอนุมัติเงินให้ผู้มีหนี้วิกฤตในกลุ่มเป้าหมาย 16 จังหวัดภาคเหนือ-ภาคอีสาน ที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้ลงนามความร่วมมือกับประธานกรรมการสหกรณ์ครูฯไว้แล้วได้รีไฟแนนซ์เป็นกลุ่มแรก ส่วนจังหวัดอื่นๆ ก็จะทยอยดำเนินการตามความพร้อม ตามกระบวนการ-ขั้นตอน ตามโครงการแก้ปัญหาหี้สินครูที่ทุกจังหวัดได้จัดให้มีการดำเนินการต่อไป 2.โครงการ”สุขใจครูไทยวัยเกษียณ” ที่จะดำเนินการผ่าน” ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ” ในทุกจังหวัดที่มีการจัดตั้งศูนย์ฯไปแล้ว 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพครูดีตลอดปี 4. โครงการยกระดับการให้บริการด้านสถานพยาบาล สกสค. 5. โครงการยกระดับการให้บริการด้านที่พัก สกสค. 6. โครงการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาบุตร 7. โครงการยกย่องเชิดชู”ครูดีของปวงประชา” 8. โครงการ”ครูดีปูชนียบุคคล” 9. โครงการสร้าจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร และ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 10. โครงการห้องสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล 11.โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน 12.การประเมินการบริหารจัดการ สนง.สกสค.จังหวัด ตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัด “องค์กรดีมีคุณภาพ” เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประจำการ และ นอกประจำการ-ผู้รับบำเหน็จ-บำนาญ ทุกสังกัด (ทั้งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,การศึกษาเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา) ทั้งนี้เพื่อช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นคง มีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจดี มีกำลังใจที่จะทุ่มเทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ในการนี้ จะได้นำนโยบาย และแนวคิดที่ ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.และทีมงานบริหารของท่านเลขาธิการฯได้ให้ไว้ในวันนี้ ไปประสานเครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดสู่การปฏิบัติที่จะส่งผลต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา และถึงนักเรียน-เยาวชนในจังหวัดที่รับผิดชอบตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป.