ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมตัวแทนผู้บริหารการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ภาคบ่าย  นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต(ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต:กศจ.ภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมตัวแทนผู้บริหารการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ที่ห้องประชุม สพป.ภูเก็ต โดยมีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต(ศธจ.ภูเก็ต)เป็นฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมฯในโอกาสนี้ นายบัณฑูร ทองตัน อัยการเชี่ยวชาญพิเศษ/ประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอ “แนวทางพัฒนานักเรียนด้านพื้นฐานทักษะชีวิต”(สร้างเด็กภูเก็ตให้ตงห่อ) ที่ สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการนำร่อง ในโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต รวม 15 โรงเรียน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและที่ประชุมรับทราบซึ่งแนวคิด/แนวทาง การจัดการศึกษาดังกล่าวที่ ท่านประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตนำเสนอนั้น ปรากฏว่า สอดคล้อง และเป็นไปตามแนวคิด/นโยบาย ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้ไว้ช่วงต้นรายการของการประชุมฯท้ายรายการประชุมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษาทุกคน ทุกสถานศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา เด็กนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดภูเก็ตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด และดำเนินการให้นักเรียน/นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการสำคัญ ต่อไปนี้อย่างเป็นรูปธรรม
1. โรงเรียนคุณธรรม
2. กิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา”
3. โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9

53445