ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560 – 2564

มื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560  นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2560 – 2564) จังหวัดภูเก็ตและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดภูเก็ต ในฐานะคณะทำงาน ตามคำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ตในเบื้องต้นที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้ทบทวนกำหนด ” วิสัยทัศน์ ” แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2560 – 2564)จังหวัดภูเก็ต ดังนี้” ภูเก็ตเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สัมมาชีพระดับมาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “จาก” วิสัยทัศน์ ” ดังกล่าว คณะทำงานได้ทบทวนกำหนด ” พันธกิจ – ประเด็นยุทธศาสตร์ – ยุทธศาสตร์ – กลยุทธ์ – แผนงาน – โครงการ ” ทั้งในส่วนแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ต่อเพื่อให้ได้แผนฯฉบับที่สมบูรณ์คาดว่า แผนพัฒนาฯ และ แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับในจังหวัดภูเก็ต ให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – แผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.2560-2579) – แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ทั้งนี้ จะสามารถจะนำเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต(กศจ.ภูเก็ต)ที่มี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฯและนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการได้ ภายในเดือตุลาคม 2560 นี้

72249