ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุม จนท.ระดับผู้บริหารและร่วมทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2560  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม จนท.ระดับบริหาร สนง.คณะกรรมการ สกสค. ที่ห้องประชุมโรงแรม เอ็ม เจ เดอะมาเจสติค จ.สกลนคร และร่วมทอดถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  มีข้อมูลสำคัญ ขอรายงานให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยสรุปดังนี้ครับ1.ผู้บริหารระดับสูง สนง.คณะกรรมการ สกสค.ชุดใหม่ มีรายนามดังนี้
(1) นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 3 ท่าน ดังนี้
(1) นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
(2) นายวัชรินทร์ จำปี
(3) ดร.สำเริง กุจิรพันธุ์
และมีที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 3 ท่าน ดังนี้
(1) รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
(2) ศ.(พิเศษ)ดร.กมลชัย รัตน์สกาววงศ์
(3) ดร.วสันต์ นาวเหนียว
2.คณะกรรมการ สกสค.(บอร์ด สกสค.ที่มี รมต.ศธ.เป็นประธานฯ) ได้มีมติยกเลิก”กองทุนสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.” แล้วต่อไปนี้ ธนาคารออมสิน ไม่ต้องส่งเงินค่าดำเนินการฯโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.(ที่มีข้อตกลงเดิมที่ให้ธนาคารออมสินส่งเงิน 0.50% ของยอดเงินกู้คงเหลือเข้ากองทุนฯ และมีข้อผูกพันเดิม ตามข้อตกลงเดิมว่า เมื่อสมาชิกโครงการเงินกู้ฯขาดชำระหนี้ติดต่อกันเกิน 3 เดือน(ไตรมาส)เพื่อไม่ให้ผู้กู้ผิดสัญญาการชำระหนี้ แล้วก่อให้เกิดปัญหาต้องคิดดอกเบี้ยเพิ่มกรณีผิดสัญญาการชำระหนี้ และต้องมีการฟ้องร้องบังคับชำระหนี้กับผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ก็ให้ธนาคารออมสินสามารถหักเงินที่จะต้องส่งเข้ากองทุนฯสำรองจ่ายแทนผู้กู้ไปก่อนได้ ซึ่งปรากฏว่าธนาคารออมสินได้หักเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนฯไปสำรองจ่ายแทนผู้กู้ฯที่ขาดชำระหนี้งวดเงินกู้ฯตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป กว่า 1 หมื่นล้านบาทแล้ว )โดยให้นำเงินที่ ธนาคารออมสินเคยจ่ายเข้ากองทุนฯไปลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.(โครงการเงินกู้ธนาคารออมสินที่ใช้เงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้ำประกัน,บุคคลค้ำประกัน,สมัครใจทำประกันฯคุ้มครองเงินกู้) ที่มีวินัยทางการเงินดี ไม่ผิดนัดชำระหนี้งวดเงินกู้รายเดือน ซึ่งมีอยู่ 4 แสนกว่าราย ต่อไป
3. ข้อตกลงใหม่(MOU ใหม่) ที่ สนง.สกสค.จะทำกับธนาคารออมสิน ขณะนี้ สนง.คณะกรรมการ สกสค.อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ “ร่างข้อตกลงฯ”ที่ ธนาคารออมสินจัดทำเสนอมา และต้องนำเสนอความเห็นต่อ รมต.ศธ.(ประธานบอร์ดฯ)ให้ความเห็นชอบที่จะนำเสนอ คณะกรรมการ สกสค.ให้ความเห็นชอบให้เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ลงนามในบันทึกความร่วมมือใหม่ต่อไปขณะนี้ทราบว่า ธนาคารออมสินได้แจ้งให้ ธนาคารออมสินในจังหวัดต่างๆ ได้เตรียมการแจ้งให้สมาชิกโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ผู้ที่ค้างชำระหนี้งวดเงินกู้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป(ซึ่งมีอยู่ 6 หมื่นกว่าราย) ได้สมัครเข้าร่วมโครงการประนอมหนี้-ปรับโครงสร้างหนี้ ตามมาตราการที่ธนาคารออมสินกำหนด เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของธนาคารออมสิน ที่ดำเนินการตามนโยบายของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ด้วยเหตุนี้ สนง.สกสค.จังหวัด ทุกจังหวัดจึงต้องรอการสั่งการฯ จาก เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ว่าจะร่วมกับธนาคารออมสินสาขาในจังหวัดต่างๆอย่างไร
4. ปัญหาในอนาคตอันใกล้นี้ สมาชิกโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.(โครงการเงินกู้ธนาคารออมสินที่ใช้เงิน ช.พ.ค.ค้ำประกัน,บุคคลค้ำประกัน,สมัครใจทำประกันฯคุ้มครองเงินกู้)ที่ขาดชำระหนี้เกิน 3 เดือน แล้วไม่ได้สมัครเข้าร่วมมาตราการประนอมหนี้-ปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารออมสิน ก็คงจะถูกธนาคารออมสิน(เจ้าหนี้)ฟ้องบังคับชำระหนี้เป็นที่เดือดร้อนทั้งผู้กู้(ลูกหนี้)และผู้ค้ำประกันฯ เป็นจำนวนมาก(ซึ่งปัจจุบันก็มีตัวอย่างถูกฟ้องบังคับชำระหนี้เป็นที่เดือดร้อนทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันในทุกจังหวัดอยู่แล้วหลายราย)
6. ยอดทอดถวายกฐินพระราชทาน วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง จ.สกลนคร มีรายการดังต่อไปนี้
(1) ถวายบำรุงและบูรณะพระอารามหลวง 1,433,789.-บาท
(2) ถวายพระครูศรีปริยัตยาลังการ องค์ครอง 10,000.-บาท
(3) ถวายพระคู่สวด 2 รูป ๆละ 3,000.-บาท 6,000.-บาท
(4) ถวายพระอันดับ 16 รูป ๆละ 1,000.-บาท 16,000.-บาท
(5) ถวายสามเณร 45 รูป ๆละ 500.-บาท 22,500.- บาท
(6) ทุนบำรุงโรงเรียนสกลนครศึกษา 20,000.-บาท
(7) ทุนการศึกษา 10 ทุน ๆละ 1,000.-บาท 10,000.-บาท
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,518,289.-บาทขอขอบคุณเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ที่ร่วมบริจาคปัจจัย ร่วมทอดถวายกฐินพระราชทาน สนง.คณะกรรมการ สกสค.ประจำปี 2560 ทุกท่าน ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่ทุกท่านตลอดไป
116181

116180