มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาจังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดภูเก็ตที่ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563 แล้วไม่ได้รับการพิจารณา (เนื่องจากทุนทวีบุณยเกตุ มีจำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000.00 บาท และได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนฯ ไปแล้ว)
ทุนการศึกษานักเรียนที่มอบในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ดังนี้
1. ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล เจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนวิทยาสาธิต จำนวน 10,000.00 บาท
2. คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3,000.00 บาท
ซึ่งคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต มีมติให้จัดสรรเงินทุน จำนวน 13,000.00 บาท เป็น 13 ทุน มูลค่าทุนละ 1,000.00 บาท โดยมอบให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563 จำนวน 13 คน ดังนี้
1. นายอนุภาพ แซ่เจี่ย นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
2. นางสาวซัลวา กระจาย นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
3. เด็กหญิงศรีไพร ทิพย์กองลาศ นักเรียนโรงเรียนถลางพระนางสร้าง
4. เด็กหญิงจันทิมา ชนะมณี นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
5. นางสาวกวินทรา พันธุทิพย์ นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต
6. เด็กหญิงซอไฮมิน นิแม นักเรียนโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุตุิ-ก้องอนุสรณ์”
7. นางสาวกันติชา จารจิต นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
8. นางสาวอภิญญา ดำเอียด นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
9. เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุดามาตย์ นักเรียนโรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ
10. นางสาวศิริรัฐ สุวรรณมณี นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
11. นางสาวทักษพร สมเวียง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
12. นางสาวลูกตาล สุขดำ นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา
13. นางสาวจันจิรา แซ่หนา นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
1

2

3

4

5