มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต โดยนายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท ดังนี้
1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ นายรชต ยศภักดี บุตร นางสาวณัฏฐณิชา ธนไพโรจน์ จำนวนเงินทุน 4,000.00 บาท
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ นางสาวอัณนา พิบาลฆ่าสัตว์ บุตร นางสุภารัตน์ พิบาลฆ่าสัตว์ จำนวนเงินทุน 4,000.00 บาท
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ นางสาวศศิกานต์ ทับมุด บุตรนางสาวดรุณี ทับมุด จำนวนเงินทุน 4,000.00 บาท
S__31834115

S__31834117

S__31834119

S__31834122