มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนางสุชาดา พรหมมา จำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ทายาทสุชาดา 1