มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000.00 บาท
ให้แก่นางชุติมาพร เพ็ชรฤทธิ์ คู่สมรสของนายสมศักดิ์ เพ็ชรฤทธิ์ สมาชิก ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม
ชพส สมศํกดิ์