มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม (นางประไพ โพธิบุตร สมาชิก ช.พ.พ.ค. เลขที่ 281701)
289253