มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน 100,000 บาทให้กับคู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม (นายบุญยิ่ง เกียรติวุฒิ สมาชิก ช.พ.ส.เลขที่ 40181)
บุญยิ่ง