มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม (นางภรณี มินตรารัตน์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 125357)IMG_0011