มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.00 บาท ให้แก่นางอรทัย หลักเลิศ คู่สมรสของนายศิมล หลักเลิศ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
ศิมล