มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000.00 บาท ให้แก่นางเรวดี รักดี คู่สมรสของนายอภิชาติ รักดี สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม
อภิชาติ รักดี