มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.00 บาท ให้แก่นายวรากร หยีสะอีด บุตรของนางสุจิตรา หยีสะอีด สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม
สุจิตรา หยีดสะอีด