มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

1

2