ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2562 และร่วมประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

วันที่ 9 กันยายน 2562 : ภาคเช้า นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรวม 16 ปี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัลพระพฤหัสบดีที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ
ผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลเข็มกลัดพระพฤหัสบดีทองคำ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๆ ละ 50,000.00 บาท จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ นางจิรสุดา บุญรอดวรกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นางรัตนา ดำทองเสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายดำริ งิสันเทียะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มที่ 4 ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่ นางเพ็ญจา เสมอเหมือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มที่ 5 ผู้มีคุณูปการ ได้แก่ นางมลชลีณา กิตติขจร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
ประเภทหน่วยงาน ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ที่รับรางวัลระดับจังหวัดภูเก็ต
ประเภทบุคคล กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000.00 บาท ได้แก่
นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประเภทหน่วยงาน ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 15,000.00 บาท ได้แก่ โรงเรียนวิทยาสาธิต

ภาคบ่าย ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานจากเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.และรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

105150

105151

330298

330300

330293

330294

330295

330296

330297