ร่วมงาน “วันเกียรติยศ เราสร้างเองได้” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 22 กันยายน 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมงาน ” วันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ “ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ของ สพป.ภูเก็ต และให้การต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และให้นโยบายการบริหารและจัดการศึกษาที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบาย สรุปได้ดังนี้
1.เปลี่ยนครูเป็นโค้ช หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ ให้เด็ก
2.สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบดิจิตอล
3.ปรับระบบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ภาษาต่างประเทศ
4.ส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ Coding
5.การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษา
6.การปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมผ่านครอบครัวและสื่อ

และในงานวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต ให้เป็นประธานมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ภูเก็ต
จำนวน 53 คน ที่เกษียณอายุราชการในปี 2562 ด้วย.
350492350489350481

350480350493

350495

350496

350498