ร่วมประชุมกรรมการชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต

ชมรม2
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต และนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมกับกรรมการชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยมีนายเสทือน มุขดี ประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม
ในโอกาสนี้ นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุม ประสานแผนงาน/โครงการ ระหว่างชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด และศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตด้วย
ระเบียบวาระที่สำคัญที่ประธานนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวันนี้ คือ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการจัดกิจกรรมสังสรรค์นันทนาการสมาชิกชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
ในการประชุมวันนี้ นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่ปรึกษาชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอโครงการเร่งด่วนสำคัญของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตและสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ให้ที่ประชุมทราบเพื่อเป็นการประสานการดำเนินโครงการร่วมกับชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาการบริการ “บริการเหนือความคาดหมาย” สู่การสร้างค่านิยมใหม่ในการปฏิบัติงาน I AM READY ตามแนวคิด ก.พ.ร.
2. โครงการจัดตั้ง “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย” สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
3. โครงการเพิ่มพูนความรู้ เจตคติและทักษะในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน
4. โครงการเกียรติยศครูสร้างได้ ครั้งที่ 1 ปี 2562 (การยกย่องเชิดชูเกียรติครูอาวุโสผู้มีจิตอาสา จิตศรัทธาและกิจกรรมรดน้ำดำหัวครูผู้สูงอายุวันสงกรานต์ปี 2562)