ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561: นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกะทู้วิทยา ที่ห้องเกียรติยศ อาคารอินทนิล โรงเรียนกะทูวิทยา โดยมีนางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
เป็นประธานการประชุม
การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคี 4 ฝ่าย(ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้แทนครู,ตัวแทนชุมชน,ตัวแทนนักเรียน)
มีระเบียบวาระการประชุมสำคัญดังนี้
1.รายงานข้อมูลสาระสนเทศสำคัญของโรงเรียน
2.การขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2561
3.การขอความเห็นชอบการใช้เงินบำรุงการศึกษา จ้างครู และนักการภารโรง ปีการศึกษา 2561
4.การขอความเห็นชอบใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อหนังสือเรียน จัดซื้อหนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมและจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
5.การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนกะทู้วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนชั้น ม.1 – ม.6 ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,111 คน ครู 70 คน เป็นโรงเรียนที่มีพัฒนาการทางการบริหารและการจัดการเรียนการสอนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการสอบ O -NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ในปีการศึกษา 2560
ม.3 ได้อันดับ 7
ม.6 ได้อันดับ 10
ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
(จังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง จากจำนวนทั้งสิ้น 27 โรงเรียน)
กะทู้วิท1

กะทู้วิท2

กะทู้วิท3