ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 – 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

507035
วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561-2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด และจัดทำโครงการปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ฯ ชั้น 2 โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต เป็นประธานการประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายความสำเร็จ ใน 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการองค์กรและบริหารสหกรณ์อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารธุรกิจและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดสวัสดิการอย่างมีคุณค่า
โดยมีโครงการดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์ รวม 11 โครงการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ฯที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพมีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของปี 2561 ดังนี้
1.ทุนเรือนหุ้น 1,700 กว่าล้านบาท
2.ทุนสำรอง 129 กว่าล้านบาท
3.เงินรับฝาก 1,400 กว่าล้านบาท
4.ทุนดำเนินการ 3,400 กว่าล้านบาท
5.กำไรสุทธิ 111 กว่าล้านบาท
โดยมีกำไรสุทธิประจำปีเพิ่มขึ้นทุกปีจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกฯ 5.20 % เฉลี่ยคืนให้สมาชิกฯ 6.20 % และมีโครงการสวัสดิการมอบให้สมาชิก
ในหลายรายการในปี 2561 ได้รับรางวัล”สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล”รับโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561