ร่วมประชุมปฐมนิเทศสมาชิกใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 : ภาคเช้า นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต(ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต) ได้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จำนวน 92 คน ที่ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัดโดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานคณะกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ฯเป็นโครงการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ที่มีนายนิยม พรหมขุนทอง เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมดำเนินการกับกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยดำเนินการปฐมนิเทศตามหัวข้อสำคัญใน”คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด”ที่ได้จัดพิมพ์มอบให้สมาชิกใหม่ทุกคน

ในโอกาสนี้ นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้แนะนำ หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต บทบาท อำนาจ หน้าที่ และสิทธิประโยชน์ ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับจากหน่วยงานดังกล่าว พร้อมแจกเอกสารประกอบการแนะนำ

ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการ สอ.ครูภูเก็ต จำกัด(นายนัทธี ถิ่นสาคู) และ กรรมการดำเนินการทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ด้วยดี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญในการจัดสวัสดิการ- สวัสดิภาพ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและ เป็นหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญของสนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ที่จะได้ร่วมมือกันประสานการดำเนินการดูแล สวัสดิการ-สวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ต่อไป.

14243 14246 14247 14248