ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพป.ภูเก็ต

500741

500742
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 (ภาคเช้า) นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตามที่นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้เชิญให้เข้าร่วมประชุม
ในโอกาสนี้ ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ภูเก็ต ได้ให้ข้อมูล แนวคิด แนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามแนวคิดของ กอปศ. และการออกกฏหมายเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และได้ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนได้กรุณาช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.สง ทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษ
เสร็จสิ้นจากการประชุม ได้ร่วมกิจกรรม “กีฬาต่อต้านยาเสพติด” พิธีเปิดสนามเปตองงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ระหว่างรับประทานอาหารเที่่ยงได้รับชม รับฟังการเล่นดนตรี(วงสตริง) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ซึ่งประกอบด้วย
นักดนตรี (5 คน)
1. เด็กชายณัฐกุล เฟื่องจันทร์
2. เด็กชายฤทธิพร ไวยพันธ์
3. เด็กชายศุภกิจ ศรีแสน
4. เด็กชายกิตติศักดิ์ ทับทิม
นักร้อง (1 คน)
1. เด็กหญิงเบญจวรรณ วัฒนอินทร์
ครูผู้ฝึกสอน
1. อาจารย์บรรเทิง ตวงสิน
2. อาจารย์ณัฐนันท์ วงศ์สิทธิ์
นับเป็บวงดนตรีที่ดีมากวงหนึ่ง เด็กนักเรียนทั้ง 6 คน มีทักษะและความสามารถด้านดนตรีและการขับร้องระดับมืออาชีพ ทราบว่าได้รับเชิญให้ไปแสดงในงานต่าง ๆ เป็นระยะ…ขอชมเชย นายสุธี คำโปร่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตรและผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนให้เด็กนักเรียนและครูได้พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของความรู้ความสามารถ