ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ประชุม2
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อรับทราบนโยบาย และข้อสั่งการจาก ดร.อรรถพล ตรึกตรอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.และจากรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ทั้ง4ท่าน ณ ห้องเทพหัสดิน หอประชุมคุรุสภา
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมให้ข้อมูล-ข้อคิดเห็นในแนวทางการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนโยบายการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.มีแนวทางการบริหารจัดการ
8 แนวทางสำคัญ ดังนี้
1.ซ่อมอดีต สร้างอนาคต
2.ทำงานเชิงรุก มากกว่าตั้งรับ
3.ลดขั้นตอนการทำงาน
4.ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา
5.สร้าง time line และติดตาม
6.ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อหาเส้นพัฒนา
7.ปิดช่องว่างด้วยตัวเองเสมอ
8.สร้างระบบ reflections ป้องกันผิดพลาดซ้ำ
และมีงานสำคัญที่จะเร่งรัดให้ ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดทุกจังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ทุกคนเร่งรัดการทำงานในงานสำคัญเร่งด่วน 9 เรื่อง ให้เห็นผลงานภายในเวลา 3 เดือน ดังนี้
1.การเสนอแนวทางการพัฒนายกระดับ ผลการประเมินคำรับรองตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.จากคุณภาพระดับ 4 สู่คุณภาพระดับ 2
ภายในปี 2562
2.การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(lTA)สู่ TOP TEN ภายในปี 2562
3.การศึกษาแนวทางการเข้าประกวด “รางวัลเลิศรัฐ”
4.การจัดตั้ง “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย”
5.การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นธรรม
6.การยกระดับคุณภาพการบริการสู่ “บริการเหนือความคาดหมาย”
7.การจำแนกงาน สกสค.ตามแนวคิด ABCDE งานที่ต้องทำ/งานที่ควรทำ/งานที่น่าทำ/งานที่มอบหมายคนอื่นทำแทนได้/
งานที่ไม่ทำก็ไม่เป็นไร
8.การสำรวจและรายงานงานค้างดำเนินการแล้วดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
9.การแยกงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ส่วนกลางและ กทม.ออกจากกัน และการปรับปรุงสถานที่สำนักงาน สกสค.กทม.