ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศและร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

3กันยา2 กันยา

4กันยา
วันที่ 8 กันยายน 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย จาก ดร.พีระ
รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.และทีมงานรองเลขาธิการฯใหม่ 3 ท่าน ดังนี้
1) นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
2) นางผานิตย์ มีสุนทร
3) นายสำเริง กุจิรพันธ์
ในการนี้ ดร.พีระ รัตนวิจิตร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้ให้แนวคิดการทำงานและนโยบายสำคัญ โดยสรุปดังนี้
(1) การทำงานของ สกสค.ต้องตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ “ไทยแลนด์ 4.0″ให้ได้
(2) สกสค.ต้องคิดและมีวิธีการรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้การจัดสวัสดิการ-สวัสดิภาพที่ดีแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(3) ขอให้ทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมาเป็นหลัก
(4) เราจะเดินไปข้างหน้า โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางเรื่องให้เป็นสากลมากขึ้น
(5) ช่วยกันสร้างบ้านของเราให้ดี โปร่งใส เป็นที่พึ่งของครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 กันยายน 2561 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ครบรอบ 15 ปี ร่วมพิธีบวงสรวง”พระพฤหัสบดี”
องค์เทพแห่งความเป็นครูพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6 พระศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) ท่านทวี บุณยเกตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จากนั้นเป็นพิธีทางศาสนาและพิธีมอบรางวัล”พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกระดับภาค และระดับประเทศ อีกทั้งมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2560 แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงารคณะกรรมการ สกสค.ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ.