ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัดในฐานะที่ปรึกษาฯ

สหกรณ์1

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 :  นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต (ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด) ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ที่ห้องประชุมสหกรณ์ฯ โดยมี                 นายนัทธี ถิ่นสาคู เป็นประธานในการประชุมฯ

ในการประชุมวันนี้ มีเรื่องที่เกี่ยวกับ “การฌาปนกิจสงเคราะห์” (ที่มีลักษณะงานเดียวกันกับการฌาปนกิจสงเคราะห์     ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ที่ สนง.คณะกรรมการ สกสค.รับผิดชอบดำเนินการเป็นสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา              ทั่วประเทศอยู่ในปัจจุบัน) ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเก็ต จำกัด “ให้การสนับสนุน” และ “เป็นศูนย์ประสานงาน” ดังนี้

1.ให้การสนับสนุน  *สมาคมฌาปนากิจสงเเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
-ปัจจุบันมีสมาชิก 2,000 กว่าคน
-เก็บค่าสงเคราะห์รายศพ ศพละ 100.- บาท
-จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวประมาณ 200,000.- บาท/ราย

2.เป็นศูนย์ประสานงาน  มี 2 ศูนย์ ดังนี้
(1) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
-ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งประเทศ 200,000 กว่าคน(ในจังหวัดภูเก็ตมี 700 กว่าคน)
-เก็บค่าสงเคราะห์รายศพ รวมปีละ 4,800.- กว่าบาท
-จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว 600,000.- บาท/ราย

(2) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งประเทศ 200,000 กว่าคน(ในจังหวัดภูเก็ตมี 300 กว่าคน)
-เก็บค่าสงเคราะห์งานศพ รวมปีละ 4,800.- กว่าบาท
-จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว 600,000.-บาท/ราย

โดยสรุป หาก”ครูและบุคลากรทางการศึกษา” เป็นสมาชิกใน ” 5 การฌาปนกิจสงเคราะห์” ดังกล่าวข้างต้น คนในครอบครัวจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว โดยประมาณ ดังนี้

  1. ช.พ.ค. 900,000.-กว่าบาท
  2. ช.พ.ส. 300,000.-กว่าบาท

3.การฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ฯภูเก็ต   200,000.-กว่าบาท

  1. สสอค. 600,000.-บาท
  2. สส.ชสอ. 600,000.-บาท

รวมโดยประมาณ  2,600,000.-กว่า บาท

(ยอดเงินนี้ ยังไม่ได้รวมเงินสวัสดิการที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จะจ่ายให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯตามระเบียบฯว่าด้วยการสงเคราะห์ศพสมาชิก พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกองทุนสงเคราะห์ครอบครัว โดยจะจ่ายเงินให้ครอบครัวตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 100,000.- – 500,000.- บาท)

นับเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง ที่คนวงการศึกษาควรได้พิจารณาสมัครเข้าเป็นสมาชิกฯ เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตของครอบครัว และหลักประกันหรือระบบป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตในโลกยุคทุนนิยมเสรี.