ร่วมประชุมเครือข่าย

วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมครูเครือข่ายศรีสุนทร และเครือข่ายวิชิต ของ สพป.ภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 370 คน โดยมีนายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต(ที่ปรึกษา สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมฯ พบปะครูทุกคนในเครือข่ายฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561และให้แนวทาง – นโยบายการปฏิบัติงาน และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสนี้ นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้ชี้แจงโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2561 ของ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต รวม 10 โครงการสำคัญ พร้อมเชิญชวนครูบรรจุใหม่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และชี้แจงสภาพปัจจุบันปัญหาหนี้สินครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
ขอขอบคุณ นายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต(ที่ปรึกษา สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต)และทีมงานบริหาร สพป.ภูเก็ต ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ด้วยดีตลอดมา.
เครือข่าย

เครือข่าย2