ร่วมประชุม กศจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2561

กสจ2วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 : นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต (ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.ภูเก็ต) ได้เข้าร่วมประชุม กศจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2561 ที่ห้องประชุม สนง.ศธ.ภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

ในเดือนนี้ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคในสิทธิ – โอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว(Home School) เข้าที่ประชุมพิจารณา โดย สนง.ศธจ.ภูเก็ต นำเสนอว่า ตามที่ได้มีการอนุญาตให้ ครอบครัวในจังหวัดภูเก็ตจัดการศึกษาให้แก่บุตร – หลานของตน โดยไม่ส่งเด็กที่ถึงวัยเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในโรงเรียน ครอบครัวขอจัดการศึกษาให้แก่บุตร-หลานของตนเอง ในจังหวัดภูเก็ตรวม 36 ครอบครัวนั้น ปรากฏว่ามี 2 ครอบครัว ขอยกเลิกการขออนุญาต และขอส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนตามปกติต่อไป ดังนี้

1. นายณัฐพร สามารถ ขอยกเลิกการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให่แก่ ด.ญ.กุลวาณี สามารถ เนื่องจากจบการศึกษา ชั้น ป.6 และประสงค์เข้าเรียนต่อในโรงเรียนศาสนวิทยา กรุงเทพฯ
2. นายอัมรี มะ ขอเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ให้แก่
(1) ด.ช.ฮะปี๊บ มะ ระดับปฐมวัย
(2) ด.ช.มุศอับ มะ ระดับชั้น ป.2
(3) ด.ญ.คอดีญะฮ์ มะ ระดับชั่น ป.3
เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา

ที่ประชุม กศจ.ภูเก็ต พิจารณาแล้ว อนุมัติและเห็นชอบให้ส่งเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในโรงเรียนต่อไปได้