ร่วมประชุม กศจ.ภูเก็ต

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ภูเก็ต)
ร่วมประชุม กศจ.ภูเก็ต ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ในวันนี้ มีเรื่องสำคัญที่ กศจ.ภูเก็ต รับทราบและเห็นชอบ/อนุมัติ ดังนี้
ก.เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
1.รับทราบคำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค แต่งตั้งนายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นอนุกรรมการ กศจ.ภูเก็ต(อ.กศจ.ภูเก็ต)
2.การสมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ของจังหวัดภูเก็ต ระดับม.4 ราย น.ส.จิณห์จุฬา ฐิติวัฒนาสกุล นักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง สพม.14

ข.เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
1.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ภูเก็ต
มีมติอนุมัติย้าย…
(1) นายจรวย ฤกษ์ดี ผอ.ร.ร.บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)ไปดำรงตำแหน่งผอ.ร.ร.วัดศรีสุนทร (มิตรภาพที่14)
(2) นายภานุพล สารคำ ผอ.ร.ร.วัดลัฏฐิวนาราม ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งคา “บุณยประชาอาสา”
(3) นายอุทัย เทศทิศ ผอ.ร.ร.บ้านลิพอน ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านบางเทา

และมีวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายวาระ โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมาย
เป็นประธานในการประชุมฯกศจ