ร่วมเปิดศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองกะทู้

วันที่ 9 มกราคม 2561 ภาคเช้า นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสุดารัตน์ ทองหอม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ และนางสาว จรรยาพร จันทร์ทิพย์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองกะทู้โดยมี ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองกะทู้แห่งนี้ เทศบาลเมืองกะทู้ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอกะทู้ให้ปรับปรุงอาคารเก่าของที่ว่าการอำเภอกะทู้ โดยเทศบาลเมืองกะทู้ใช้งบประมาณในการปรับปรุง
รวมทั้งสิ้น 3,150,000.- บาทนับเป็นศูนย์กีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐาน ที่จะให้บริการแก่นักกีฬา องค์กร
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนโดยทั่วไปต่อไป

184315
184314